***توجه مهم لطفا:

ارسال به سراسر کشور  فقط بصورت پست پیشتاز صورت می گیرد .و نهایتا تا دو الی سه روز کاری بعد از تحویل به اداره پست ، ِDVD پک فایل pdf جزوات به دستتان خواهد رسید. 


*توجه: بعد از تحویل بسته به اداره پست در غروب روز بعد*شماره مرسوله پیشتاز شما از روی برگه رسید پستی به شما داده خواهد شد که از طریق لینک اداره پست و حضوری قابل رهگیری میباشد....لینک زیر:


 http://tntsearch.post.ir/

*** اسکن تعدادی از *صفحات جزوات مدار و دو جزوه کنترل خطی دکتر جبه دار: لینک زیر...

http://www.pic.iran-forum.ir/images/5f7ltvsxbzota1nvs7lj.rar

*** اسکن تعدادی از صفحات جزوات مختلف: لینک زیر...

http://nilooblog.com/up/images/xk02j3f1gpnsl4ipp6ly.rar

http://www.mediafire.com/?8a6fiblp1pna168

http://www.pic.iran-forum.ir/images/ipccxejoi1m8r0gumy.rar

** اسکن تعدادی از *رسیدهای پستی مربوط به *جزوات کنکوری موسسه ماهان دکتر جبه دار: لینک زیر...

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/35950925582034273965.jpg

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/92384669093736835974.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/hhhwnjhh6mkpgb0kbbkk.jpg

 http://www.pic.iran-forum.ir/images/afjh9wa6trca8i76juh.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/l2r9c00wea2780bnv7l.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/o8u0br89q1ims8ntjet9.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/hvyle58o9fnb65fbi8pb.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/efzoa72ssojq4khf73hx.jpg

**************************************************

** اسکن تعدادی از رسیدهای پستی: لینک زیر...

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/87850961207646159500.jpg

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/92384669093736835974.jpg

http://www.pic.iran-forum.ir/images/efzoa72ssojq4khf73hx.jpg

 http://www.upload.iran-forum.ir/files/pics/pic1/13237131791.jpg

 http://www.pic.iran-forum.ir/images/ugob53idiv9zt8wodkgv.rar

 http://www.pic.iran-forum.ir/images/zdcyerz9ddvr18kfi4n.rar


http://www.pic.iran-forum.ir/images/qm6vkdlyjgxi8i8y52a.jpg